O projekcie

Opracowanie technologii produkcji lekkiego kontenera obserwacyjno-obronnego (LOOK) ze stali nanostrukturalnych ultrawytrzymałych

Umowa o dofinansowanie nr POIR.04.01.04.-00-0047/16

Głównym celem projektu jest opracowanie konstrukcji i wykonanie innowacyjnego opancerzonego lekkiego kontenera obserwacyjno-obronnego przeznaczonego do zabezpieczenia i ochrony żołnierzy lub funkcjonariuszy pełniących zadania operacyjne w okresie pokojowym i podczas działań wojennych lub stabilizacyjnych (np. punktów kontrolno-obronnych, baz lub innych obiektów strategicznych, lotnisk, instalacji). W projekcie zaplanowano wykonanie kontenera spełniającego 2 poziom ochrony zgodnie z dokumentem NATO Stanag 4569A, z rozszerzeniem o wyższą odporność na przebicie wybranymi rodzajami pocisków przeciwpancernych. Cel projektu zostanie osiągnięty przez zastosowanie blach z nanostrukturalnej stali bainitycznej, które charakteryzują się wysoką odpornością na punktowe wysokoenergetyczne oddziaływania udarowe. Proponowane blachy wykazują wysoką skuteczność ochronną, tj. odporność na przebicie szczególnie w warunkach ostrzału wielokrotnego (multi-hit) oraz niską skłonność do generowania odłamków wtórnych. Innowacyjny gatunek stali nanostrukturalnej bainitycznej charakteryzuje się wysoką zdolnością do pochłaniania i rozpraszania energii udarowej, a zmiany właściwości materiału w miejscu ostrzału zachodzą w bardzo małej objętości. Zastosowanie blach ze stali nanostrukturalnych przyczyni się do poprawy co najmniej dwóch parametrów użytkowych wyrobu:

  • wzrost stopnia ochrony balistycznej, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa załogi (użytkowników);
  • obniżenie o 30 % masy opancerzenia obiektu.

proj1.jpg

proj2.jpg

proj3.jpg

Lekki obserwacyjno-obronny kontener opancerzony (LOOK)

Innowacja procesowa będąca przedmiotem badań w projekcie dotyczy wdrożenia technologii masowej produkcji stali nanostrukturalnej oraz zastosowania blach z tej stali do wytwarzania innowacyjnych kontenerów obserwacyjnych. Nanostrukturalne stale bainityczne, w tym do zastosowań specjalnych jako pancerne, są przedmiotem badań wielu znanych ośrodków światowych. Ponadto, wciąż poszukiwane są nowe zastosowania tych stali i w związku z tym, technologie ich wytwarzania i przetwarzania są obecnie na etapie opracowywania i udoskonalania. Opracowanie technologii masowej produkcji wyrobów ze stali nanostrukturalnej w warunkach wytwórców krajowych, stwarza realną szansę na ich zastosowanie w innych dziedzinach gospodarki. Unikatowy zestaw właściwości użytkowych wyrobów ze stali nanostrukturalnej nie został dotychczas uzyskany w znanych i stosowanych powszechnie gatunkach stali konstrukcyjnych.

proj4.jpg

Fotografia blachy (próbki) o grubości 8,0 mm ze stali nanostrukturalnej bainitycznej poddanej niestandardowemu testowi ostrzałem wielokrotnym. Obszar zaznaczony linią przerywaną poddano pięciokrotnemu ostrzałowi za pomocą amunicji 7,62x51 mm Ball (V=860 m/s; E=3495 J), a obszar w lewym dolnym rogu (linia ciągła) dwukrotnemu za pomocą amunicji 7,62x51 mm AP (V=870 m/s; E=3577 J). Kąt ostrzału wynosił 30°, a odległość 30 m.

Blacha ze stali nanostrukturalnej bainitycznej o grubości 6,0 mm pozytywnie spełniła testy ostrzałem za pomocą amunicji 7,62x51 mm NATOBall (V=840 m/s; E=3300 J) oraz 7,62x39 mm API BZ (V=760 m/s; E=2240 J) przy kącie 30° i odległości 10 m.

Dotychczasowe publikacje autorów projektu dotyczące badań i  zastosowań stali nanostrukturalnych:

B. Garbarz, J. Marcisz, M. Adamczyk, A. Wiśniewski: Ultrahigh-strength nanostructured steels for armours; Problemy Mechatroniki, Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa. 1(3), 2011, str. 25-36

B. Garbarz, J. Marcisz, W. Burian, A. Wiśniewski: Mechanizmy odkształcenia dynamicznego w ultra-wytrzymałych stalach nanostrukturalnych przeznaczonych na pancerze, Problemy Techniki Uzbrojenia. Biuletyn Naukowy Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, Zeszyt 118, nr 2/2011, s. 41-49

J. Marcisz, B. Garbarz, W. Burian, A. Wiśniewski: New Generation Maraging Steel and High-Carbon Bainitic Steel for Armours, 26th International Symposium on Ballistics, 12-16 September 2011, Miami-Florida, USA, p. 1595-1606

B. Garbarz, W. Burian, J. Marcisz, A. Wiśniewski: The nano-duplex NANOS-BA steel for application in construction of armours. Problemy Mechatroniki, Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa (Problems of Mechatronics. Armament, Aviation, Safety Engineering), . 4 (10), 2012, str. 7-21

J. Marcisz, B. Garbarz, W. Burian, J. Stępień and L. Starczewski: Ballistic testing of nano-precipitation hardened and nano-duplex steels. 27th International Symposium on Ballistics, 22-26 April 2013, Freiburg, Germany, p. 1834-1845

W. Burian, J. Marcisz, B. Garbarz, L. Starczewski. Nanostructured bainite-austenite steel for armours construction. Archives of Metallurgy and Materials, vol. 59, no 3, 2014, pp. 1211-1216

J. Marcisz, W. Burian, J. Stępień and L. Starczewski, M. Wnuk, J. Janiszewski. Static, dynamic and ballistic properties of bainite-austenite steel for armours. 28th International Symposium on Ballistics, 2014 Atlanta, USA, p. 1348 – 1361

J. Marcisz, J. Janiszewski, W. Burian, B. Garbarz, J. Stępień, L. Starczewski, Badania właściwości dynamicznych wysokowytrzymałej stali nanostrukturalnej Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 67, nr 2, 2015, s. 96-105

J. Marcisz, W. Burian, J. Stępień, L. Starczewski, M. Wnuk. Stalowo-kompozytowe panele do ochrony przed przebiciem pociskami kumulacyjnymi z zastosowaniem blach z nanokrystalicznej stali bainityczno-austenitycznej.. Problemy Mechatroniki, Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa, 6, 1 (19), 2015, 71-90